ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ดำเนินตามคู่มือปฎิบัติงาน