ประวัติความเป็นมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ ครั้งนั้นเรียกว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก สังกัดกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย มีที่ทำการอยู่บนที่ว่าการอำเภอแม่สอด รวมกับหน่วยราซการอื่นๆ ต่อมาประมาณปีพ.ศ.๒๕๐๐ ทางอำเภอแม่สอดได้เปิดขยายแผนกงานอื่นๆ ขึ้นอีกหลายแผนกจึงทำให้สถานที่คับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ได้ปรับย้ายไปอยู่ในสังกัดของ กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย และได้ย้ายที่ทำการจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด ไปอยู่รวมกับด่านศุลกากรอำเภอแม่สอดตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จนกระทั่งวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ได้มีโจรพม่าเชื้อสายกระเหรี่ยง ยังอาศัยอยู่ในเขตพม่า เข้ามาปล้นสะดม และเผาสถานที่ราชการหลายแห่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นด่านศุลกากรจึงได้ไปเช่าบ้านเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๓ ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นสถานที่ทำการ
ต่อมา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ได้ไปเช่าบ้านเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ต่อมา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ได้ไปเช่าบ้านเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อทำการตรวจบุคคลสัญชาติพม่า ที่เดินทางเข้า – ออก ได้ตามระเบียบจนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๑ จึงได้รับงบประมาณจากกรมตำรวจให้สร้างอาคารที่ทำการถาวรขึ้นบนที่ราชพัสดุ ริมถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับช่องทางตรวจคนเข้าเมืองเมียวดีประเทศสหภาพพม่า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในภูมิประเทศ ซึ่งมีช่องทางติดต่อเข้า – ออกอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓
ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้เปลี่ยนชื่อ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก สังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นระดับรองผู้กำกับการ ประกอบกับที่ทำการประสบปัญหาอุทกภัยเป็นอุปสรรคในการทำงานไม่สะดวกสำหรับผู้มาติดต่อราชการ จึงได้ไปเช่าอาคารที่ทำการเลขที่ ๓๙๐/๑๕ – ๑๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๔๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปรับโครงสร้างส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ สังกัดศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ เป็นที่ทำการถาวรที่ใช้ในปัจจุบัน โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปรับโครสร้างส่วนราชการใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น”ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก” สังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตม.จว.ตาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในงบพัฒนาเร่งด่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ก่อสร้างอาคารตรวจบุคคล(Terminal) เพื่อเพิ่มศักยภาพงานตรวจบุคคลและพาหนะให้เป็นมาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแเม่น้ำเมย แห่งที่ ๒ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ราชอาณาจักรไทย ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจการค้า และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พื้นที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตาก 16,406.650 ตร.กม. อาณาเขตติดต่อ 9 จังหวัด พื้นที่แนวชายแดนติดต่อประเทศเมียนมา 533 กม. (พื้นดิน 197 กม. ลำน้ำเมย 336 กม.) ประกอบด้วย 9 อำเภอ 63 ตำบล จำนวนประชากร 539,553 คน อัตราส่วนกำลังพล เจ้าหน้าที่ ตม. 1 นาย ต่อประชากร 5,342 คน

สถานภาพกำลังพล